DI2026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

65%

Avaluació continuada

35%

Criteris de superació

El programa ha estat dissenyat per a ser explicat totalment i, tret de raons de força major, s'exigirà íntegrament en l'avaluació final de l'assignatura. L'avaluació de coneixements i el control de l'aprenentatge continu es realitzarà d'acord amb els següents criteris:

1. La prova final constarà d'un examen o prova escrita (30% de la puntuació) i de l'exposició del treball final en grup del pla de marketing (35% de la puntuació). La resta és avaluació contínua (15% de la puntuació corresponent a casos pràctics i 20% a tutories i activitats individuals a classe).

2. L'examen (30% nota) avaluarà la part teòrica, que valdrà 3 punts (preguntes curtes i/o d'anàlisi). Per a superar aquesta part caldrà obtenir un mínim d'1,5 punts.

3. El 70% de la qualificació restant vindrà determinat per la resolució, presentació i entrega de les pràctiques que es realitzaran per equips (1.5 punts de la resolució dels casos) i la realització i exposició del treball final en grup (3,5 punts), el qual constarà de la realització d'un pla de màrqueting. A aquesta puntuació caldrà afegir-hi l'assistència regular a tutories i la resolució d'activitats individuals a classe (2 punts). En tots dos casos es tindran en compte qüestions com la qualitat, organització, planificació i coherència, tant en els treballs presentats en paper com en les exposicions d'aquests, fetes al llarg del curs. Cal obtenir una puntuació mínima de 3,5 punts en aquesta part per a poder amitjanar amb la part anterior.

4. La qualificació de l'assignatura s'obtindrà ponderant amb els percentatges indicats, la nota de l'examen, la dels casos pràctics i del pla de màrqueting, més les notes obtingudes per l'assistència a tutories i activitats a classe, sempre que s'hagen superat les notes mínimes exigides. Si no se supera una de les dos notes mínimes exigides l'alumnat obtindrà com a qualificació la nota de la part no superada.

En cas de no superar l'assignatura, la nota obtinguda en la part que supera el mínim es guarda per a la segona convocatòria.

Segona convocatòria ordinària

En cas de suspendre la part teòrica i aprovar la part pràctica, es guardaran fins a l'examen de la segona convocatòria. En cas d'aprovar la teoria i suspendre les pràctiques, a l'alumne o alumna se li guardarà aquesta nota fins a la segona convocatòria. En aquest cas l'alumne o alumna ha de recuperar el pla de màrqueting que presentarà individualment (nota màxima de 3,5 punts) a més d'examinar-se de les pràctiques, mitjançant la resolució d'un cas pràctic i altres activitats individuals (3,5 punts) el dia de l'examen.

Es considerarà a l'alumne o alumna com a presentat, sempre que es presente a l'examen de l'assignatura. En cas contrari, la nota serà de no presentat. 

Els i les alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la seua revisió segons el procediment i les dates que es publiquen, i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, ”l'estudiantat ha d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7). I, conforme a l'article 11 de la mateixa: "L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació implicaran la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat". En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador. D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran aplicables a tot l'estudiantat implicat en l'incident.