Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà, al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de la direcció d'empreses.


Desenvolupament de les classes teòriques

La missió de les classes teòriques és desenvolupar el contingut dels temes que conformen el programa de l'assignatura. La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa en la participació activa de l'estudiantat tant en les classes teòriques com en les pràctiques. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, en el qual es combinen la lliçó magistral per part del professor i el treball individual de l'estudiant. El professor dedicarà les seues exposicions a: a) la transmissió de coneixements (conceptes, teories i tècniques), exposant breument el contingut de cada tema i posant l'accent en els aspectes més importants o difícils d'aquest, especialment si no estan coberts per la bibliografia aconsellada, encara que sense pretendre explicar tota la teoria que el tema abasta; b) proporcionant a l'alumnat la informació verbal necessària (fonts bibliogràfiques tant bàsiques com complementàries) que li permeten confeccionar per si mateix cada tema i entendre millor els continguts de l'assignatura, interrogant-se sobre els punts crítics de cada capítol, c) l'orientació a l'estudiant en la recerca d'exemples reals en els quals es puguen analitzar els aspectes tractats en les classes teòriques.

Desenvolupament de les classes de Pràctiques i Laboratori:

Les classes pràctiques i de Laboratori no constitueixen només un complement de les classes teòriques. El seu objectiu és doble:

a) Reafirmar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiats als mòduls teòrics, aclarint els dubtes i aprofundint en aquells aspectes insuficientment desenvolupats a les classes teòriques.

b) Desenvolupar les actituds i les habilitats que l'assignatura cerca potenciar per optimitzar la preparació de l'alumnat de cara a l'exercici professional.

Per això, a les classes pràctiques, els i les estudiants, organitzats per grups, amb el corresponent suport i seguiment del professor, elaboraran un treball sobre una empresa real, consistent en la descripció i anàlisi dels diferents conceptes de gestió empresarial abordats a la teoria, o bé un treball de desenvolupament duna idea de negoci amb el consegüent plantejament de creació duna empresa per a la seva implementació.

Per això, a les classes de Laboratori, s'utilitzaran audiovisuals, simulacions i exercicis relacionats amb la gestió empresarial.

Així mateix, quant a la possible assistència seminaris i conferències que es facin durant el quadrimestre i que estiguin relacionades amb l'assignatura, el professor podrà demanar l'elaboració d'un informe sobre aquests i establir un fòrum de discussió sobre el contingut.

La metodologia d'ensenyament aquí reflectida, així com la manera com aquesta s'ha estructurat/organitzat és d'acord amb les indicacions reflectides a la memòria verificada del grau.