DI2002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova final

80%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera: 

  1. Examen escrit (prova final): 80% 
  2. Avaluació continua: 20%

L'avaluació continua correspon a la realització de 3 controls i al treball realitzat en la classe de problemes.  La nota de l'avaluació continua només se podrá recuperar per causa de força major degudament justificada.

La nota obtinguda en l'avaluació continua se guarda per a la segona convocatòria ordinària i no es recuperable.

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatóries del curs acadèmic.

Primera convocatòria ordinària

Un estudiant o estudianta es considerarà presentat a una convocatòria si ha realitzat l'examen escrit (ítem número 1 anterior).

Per a aprovar l'assignatura es necessari obtenir una nota mitjana final major o igual que 5 sobre 10.

Segona convocatòria ordinària

Un estudiant o estudianta es considerarà presentat a una convocatòria si ha realitzat l'examen escrit (ítem número 1 anterior).

Per a aprovar l'assignatura es necessari obtenir una nota mitjana final major o igual que 5 sobre 10.

Revisió de l'examen davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.