ED2055 - Expressió Gràfica Arquitectònica I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

QUALIFICACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA
S'obtindrà la qualificació final a partir de la següent fórmula:
Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (20% Pràctiques + 10% Laboratoris) + 30% Projectes + 40% Prova final

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
S'aplicarà la formula anterior.
L'alumnat que no supere l'assignatura tenint en compte les proves parcials té l'opció de presentar-se a la Prova final en la 1a Convocatòria Ordinària.

SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
L'alumnat podrà millorar la seua qualificació en les diferents parts:
Nota final = 30% Carpeta d'aprenentatge (19% Pràctiques C2 + 1% Pàctiques C1+ 0% Laboratoris) + 30% (19,5% Projectes-EGA C2 + 10,5% Projectes-RESTA C1) + 40% Prova final.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Alumnes en disposició de finalitzar els estudis del tìtol i que sol·liciten aquesta convocatòria)
Nota final = 100% Examen Convocatòria extraordinària

A) Criteri de superació de l'assignatura
L'assignatura es considera superada quan la nota final siga major o igual a 5 (Rang de puntuacions 0-10)

B) Condició per a poder mediar les parts
- Haver obtingut com a mínim un 4 en cadascun dels ítems avaluables en la Prova final (Estudi de casos). En cas contrari la nota serà menor a 4.
- Haver obtingut com a mínim un 4 en la Prova Final (Estudi de casos). En cas contrari la nota final de l'assignatura serà la de la Prova Final.

C) Es considera que es presenta a una convocatòria quan:
- Convocatòria primera: es presenta a la Prova Final.
- Convocatòria segona: es presenta a qualsevol de les parts recuperables.

D) Assistència
L'assistència és aconsellable i voluntària.
L'alumnat que per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació contínua, podrà sol·licitar a principi del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aqueixa part de l'assignatura.