ED2050 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 00: Presentació de l’assignatura. Introducció a l'anàlisi d'edificis existents

 Bloc I: EDIFICIS ACTUALS EXISTENTS (segle XX)

 Tema I.01. Introducció i metodologia de l'anàlisi patològica

 Tema I.02. Àmbit normatiu

 Tema I.03. Inspecció i anàlisi patològica

 Tema I.04. Reconeixement i diagnosi. Informes tècnics

 Tema I.05. Tècniques i propostes d'intervenció. Anàlisi de casos.

 Bloc II: PATRIMONI HISTORICOARQUITECTÒNIC

 Tema II.01. Introducció al patrimoni arquitectònic

 Tema II.02. Teories de restauració

 Tema II.03. Metodologia i criteris d'intervenció en arquitectura històrica

 Tema II.04. Tècniques històriques: patologia i propostes d'intervenció. Anàlisi de casos

 Tema II.05. Normativa, gestió i difusió del patrimoni arquitectònic.