ED2050 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 24
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra mitjançant l'elaboració de les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, mitjançant la redacció dels documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ECI-O7 - Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

ME01 - Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, alçaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra.

ME04 - Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats empleats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

ME06 - Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.

ME09 - Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

ME10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.

ME28 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

Resultats d'aprenentatge

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME28 - Ser capaç de redactar documents de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

ME10 - Ser capaç d'intervenir en la rehabilitació d'edificis en l'àmbit de la matèria.

ME09 - Ser capaç d'identificar les causes que han provocat la deterioració de l'edificació en l'àmbit de la matèria.

ME06 - Conèixer l'evolució tècniques constructives que han donat lloc als principals estils arquitectònics.

ME04 - Ser capaç d'identificar els sistemes constructius de la construcció tradicional.

ME01 - Conèixer i aplicar els criteris de representació dels plans arquitectònics.

CG01 - Saber redactar la resolució de problemes i memòries de laboratori, i saber explicar-los oralment.