ED2047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Poden ser objecte de les Pràctiques Externes (PE) totes aquelles tasques de col·laboració amb qualsevol de les tasques pròpies de la professió de l'arquitecte o arquitecta tècnics.

 

En particular, es consideren tasques de les PE:

 

- Treballs amb empreses, institucions, o despatxos professionals relacionats amb l'edificació.

 

- Treballs relacionats amb la construcció, tutoritzats per un arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, arquitecte, arquitecta, o enginyer o enginyera relacionats amb el sector de l'edificació.

 

- Treballs de direcció, organització d'obra, gestió del procés, seguiment pressupostari, coordinació de seguretat i control de qualitat.

 

- Projectes i direcció d'obra, d'instal·lacions i explotacions pròpies de les branques de l'edificació o de les atribucions professionals de l'arquitectura tècnica i competències de l'enginyeria de l'edificació.

 

- Treballs de recerca i desenvolupament de materials, sistemes constructius o qualsevol tema relacionat amb l'edificació.

 

- Treballs d'investigació o cooperació en l'àmbit de l'edificació.

 

Aquests treballs es podran desenvolupar mitjançant programes d'intercanvi acadèmic amb altres universitats, espanyoles o estrangeres. De la mateixa manera, també es preveu la possibilitat de desenvolupar pràctiques mitjançant el programa Erasmus Pràctiques, d'acord amb la normativa universitària en vigor.

 

En tot cas, les PE hauran d'estar basades en un cas pràctic, relacionat amb l'edificació, amb la supervisió d'un tècnic o tècnica, preferentment amb formació d'arquitectura tècnica, arquitectura o enginyeria de l'edificació.