ED2047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ED2021 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED2022 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED2024 - Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ED2025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED2063 - Expressió Gràfica Arquitectònica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED2064 - Gestió Integral del Procés i Qualitat

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ED2066 - Gestió Econòmica en Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Percentatge mínim del 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

0
Crèdits