ED2047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

Perquè un alumne o alumna es considere presentat en una de les convocatòries, haurà d'haver desenvolupat les 300 hores de pràctiques (o experiència laboral equivalent, segons els casos descrits en l'apartat 8 de la Guia Docent), així com haver presentat la memòria d’aquestes (o documentació requerida, segons cas).

La nota s'obtindrà amb els següents criteris de valoració:

Casos A, B i E (Realització de PE, Extracurriculars i TAD): la nota de l'assignatura estarà composta per la valoració de la documentació presentada per part de la Comissió de PE (80%, qualitat del treball realitzat, presentació i contingut del document) més la valoració del treball per part del tutor o tutora (20%).

Cas C (Exempció): la comissió de PE avaluarà la documentació presentada d'acord amb els següents criteris: compliment dels requisits, documentació presentada, durada i qualitat dels treballs realitzats.

Cas D (Reconeixement en el moment de matrícula): l'UJI avaluarà la documentació presentada i, en cas favorable, l'assignatura figurarà com a reconeguda, sense nota.

Per tal de superar l'assignatura, la nota global mínima haurà de ser de 5 punts (sobre 10).