ED2047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

298 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra mitjançant l'elaboració de les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O2 - Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar alçaments de plànols en solars i edificis.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ECI-O7 - Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

ECI-O8 - Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

ME26 - Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

ME27 - Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.

ME28 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

ME30 - Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.

ME31 - Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

MEP1 - Capacitat per a integrar-se en un context professional desenvolupant tasques de l'àmbit de l'arquitectura tècnica i edificació.

Resultats d'aprenentatge

MEP1 - Ser capaç de realitzar una estada en una empresa mitjançant el desenvolupament de tasques de naturalesa professional de l'àmbit de l'arquitectura tècnica i edificació.

ME31 - Conèixer l'organització professional i saber realitzar les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

ME30 - Conèixer i saber aplicar els procediments administratius en l'àmbit de la matèria.

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME28 - Ser capaç de redactar documents de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

ME27 - Ser capaç de redactar documents tècnics relatius a la matèria d'estudi.

ME26 - Utilitzar eines informàtiques gràfiques per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

CG01 - Ser capaç de redactar documents i memòries tècniques.