ED2015 - Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

A) L'examen constarà de tres parts; test, preguntes breus i qüestions pràctiques o problemes.
Per a superar l'assignatura cal aconseguir una nota final superior a 5 punts, i almenys un 40% en cadascuna de les parts de l'examen, en cas contrari la nota final màxima serà de 4.

B) La presentació a l'examen implica la consideració de presentat en aquestaconvocatòria.

C) Aquells alumnes que hagin suspès l'assignatura en la primera convocatòria i en la convocatòria de juny vulguin millorar la nota de memòries i informes de pràctiques hauran de realitzar un informe acreditatiu de les seves competències en cadascuna de lespràctiques que pretenguin recuperar.
De igual manera, els que vulguin fer-ho del projecte (part corresponent al contingut), hauran de lliurar un treball equivalent al realitzat durantel curs, per a això s'hauran de posar en contacte amb el professor responsable per tal de triar l'edificació objecte d'estudi
El lliurament d'aquesta documentació s'haurà de realitzar, a l'aula virtual, com a màxim una setmana després de l'examen.

D) L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrà sol·licitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.

E) En la convocatòria extraordinaria de finalització d'estudis, la superació de l'assignatura serà amb una prova que donarà opció al 100% de la nota, i caldrà aconseguir una nota final superior a 5 punts, i almenys un 40% en cadascuna de les parts de l'examen, en cas contrari la nota final màxima serà de 4.