ED2015 - Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 47
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 53
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, i elaborar els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra i elaborar les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar alçaments de plans en solars i edificis.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis i redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ECI-O7 - Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

ME04 - Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

ME05 - Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

ME09 - Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o corregir les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

ME10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.

ME12 - Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

UJI02 - Conèixer l'impacte mediambiental i sostenibilitat en l'àmbit de l'edificació.

UJI03 - Capacitat per a analitzar i proposar materials o solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificacion.

Resultats d'aprenentatge

UJI03 - Seleccionar materials amb criteris de sostenibilitat.

UJI02 - Descriure els impactes ambientals produïts en els processos d'edificació.

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME12 - Ser capaç d'aplicar la normativa tècnica i generar documents en l'àmbit de la matèria.

ME10 - Ser capaç d'intervenir en la rehabilitació d'edificis en l'àmbit de la matèria.

ME09 - Ser capaç d'identificar les causes que han provocat la deterioració de l'edificació en l'àmbit de la matèria.

ME05 - Ser capaç d'adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització.

ME04 - Ser capaç de reconèixer els materials tradicionals i nous emprats en edificació, les seues varietats i característiques que els defineixen.

CG01 - Ser capaç i competent per a la producció oral i escrita de documents relatius al seu treball professional relacionat amb l'àmbit de la matèria.