ES2027 - Activitat Física per a la Salut II

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El plantejament metodològic de l'assignatura tractarà de fomentar la participació de l'alumnat atenent a la seua diversitat, tal com estableixen les directrius de l'EEES. Si bé es recorrerà puntualment a exposicions magistrals per part del professorat per a impartir alguns continguts teòrics, ateses les característiques pròpies de la matèria, seran diverses les estratègies metodològiques utilitzades per a impartir aquesta assignatura.

Entre els recursos metodològics destacaran principalment:

- Les lectures i posades en comú.

- L’anàlisis de casos pràctics i els debats col·lectius.

- El disseny i simulació d’activitats pràctiques.

- Les exposicions individuals i grupals.

- Activitat d’avaluació formativa.