ES2027 - Activitat Física per a la Salut II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Per a la superació de l'assignatura es recomana a l'alumnat realitzar un seguiment habitual de les activitats plantejades en cadascuna de les sessions presencials. L'avaluació estarà dividida en 2 apartats que tindran un valor relatiu del 50% respecte a la qualificació final i podran estar dividits en subapartats en funció de les característiques de l'alumnat i del desenvolupament de l'assignatura.

  1. Examen escrit: 50% de la nota final i recuperable en 2a convocatòria.

  2. Resolució d'exercicis i problemes: 50% de la nota final.

      2.A. Resolució de cas pràctic: 30% de la nota final i recuperable en 2a convocatòria.

      2.B. Quadern de pràctiques: 20% de la nota final i NO recuperable en 2a convocatòria.

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en l'apartat 1 una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5, i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10. En cas de no superar l'apartat 1, la qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts. L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de "no presentat". En cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar els apartats 1 i 2.A, conservant la qualificació obtinguda en l'apartat 2.B considerat com "no recuperable" en segona convocatòria.