ES2027 - Activitat Física per a la Salut II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Resolució de problemes

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CE2.1 - Saber orientar, dissenyar, aplicar i avaluar tecnicocientíficament exercici físic i condició física en un nivell avançat, basat en l'evidència científica, en diferents àmbits, contextos i tipus d'activitats per a tota la població, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com ara persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atenent el gènere i a la diversitat.

CE2.5 - Saber readaptar, reentrenar i/o reeducar persones, grups o equips amb lesions i patologies (diagnosticades i/o prescrites per un metge), competisquen o no, mitjançant activitats fisicoesportives i exercicis físics adequats a les seues característiques i necessitats.

CE3.2 - Saber promoure, assessorar, dissenyar, aplicar i avaluar tecnicocientíficament programes d'activitat física, exercici físic i esport apropiats i variats, adaptats a les necessitats, demandes i característiques individuals i grupals de tota la població, amb èmfasi en persones majors (tercera edat), el gènere femení i la diversitat, escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge).

CE3.3 - Articular i desenvolupar programes de promoció, orientació, coordinació, supervisió i avaluació tecnicocientífica d'activitat física, exercici físic i esport per a tota la població, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial, amb presència d'un professional o realitzada de manera autònoma pel ciutadà, en els diferents tipus d'espais i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport) segons les possibilitats i necessitats de la ciutadania, amb la finalitat d'aconseguir la seua autonomia, la comprensió, i la major i adequada pràctica d'activitat física i esport.

CE5.2 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, i realitzar avaluació tecnicocientífica dels diversos tipus d'activitats físiques i esportives adaptats al desenvolupament, característiques i necessitats dels individus i la tipologia de l'activitat, espai i entitat, en tots els tipus de serveis d'activitat física i esport, inclosos esdeveniments esportius, i en qualsevol mena d'organització, població, context, entorn i població, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com ara persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge) i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport), amb garantia de la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

Resultats d'aprenentatge

- Conèixer les principals proves de valoració de la condició física relacionada amb la salut.

- Conèixer les principals metodologies de valoració de l'activitat física orientada a la salut.

- Conèixer els fonaments de la prescripció d'exercici orientat a la salut.

- Conèixer el procés de disseny de programes de promoció d'exercici i hàbits saludables.