ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, i desenvolupar tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu, entrenament físic i esportiu, exercici físic per a la salut i direcció d'activitat física i esport).

CE1.2 - Dissenyar i aplicar el procés metodològic integrat per l'observació, reflexió, anàlisi, diagnòstic, execució, avaluació tecnicocientífica i/o difusió en diferents contextos i en tots els sectors d'intervenció professional de l'activitat física i de l'esport.

CE2.2 - Identificar, comunicar i aplicar criteris científics anatomicofisiològics i biofisiològics en un nivell avançat de destreses en el disseny, desenvolupament i avaluació tecnicocientífica de procediments, estratègies, accions, activitats i orientacions adequades; per a prevenir, minimitzar i/o evitar un risc per a la salut en la pràctica d'activitat física i esport en qualsevol tipus de població.

Resultats d'aprenentatge

- Establir relacions entre l'aprenentatge i desenvolupament motor i l'activitat física i esportiva.

- Desenvolupar habilitats per a l'avaluació dels processos maduratius i els aprenentatges motors.

- Conèixer i comprendre les diverses formes d'aprenentatge i desenvolupament motor.

- Comprendre i saber aplicar els coneixements sobre processos psicològics relacionats amb l'aprenentatge i desenvolupament motor.