Metodologia

Metodologia didàctica

 

Per a aconseguir les competències marcades i definides en l'assignatura s'han previst les següents activitats d'ensenyança aprenentatge:

Ensenyança teòrica:Exposició de la teoria per part del professor i alumne que presa apunts o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyança pràctica:ensenyança/aprenentatge on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús de ferramentes informàtiques, etc.).

Tutories:Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyança per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Treball personal:Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques. Preparació d'exàmens.

Seminaris:Es preveu la realització de treballs no presencials que habitualment són supervisats en sessions de seminaris o tutories.

 

METODOLOGIES DOCENTS

D'acord amb les activitats anteriors, es preveu l'ús de les diferents estratègies metodològiques:

Lliçó magistral:Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes:Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge cooperatiu:Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual:Es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins de l'assignatura amb el suport de l'Aula Virtual.