Sistema d'avaluació

Exàmen

55%

Avaluació contínua

45%

Criteris de superació

L'avaluació contínua de l'assignatura representa el 45% de la nota i es compon de:

  • Les pràctiques de l'assignatura (15%). L'assistència a les pràctiques és obligatòria i la seua no realització implica no superar l'assignatura. Serà necessària la qualificació d'un 5 en les pràctiques per a poder aprovar l'assignatura.
  • Les activitats de classe (15%). Realització de les activitats a través de qüestionaris en l'aula virtual.
  • Treball de l'assignatura i presentació oral (15%).

La nota de l'avaluació contínua es mantindrà per a la primera i segona convocatòria

L'examen teòric suposa el 55% restant de la nota i serà necessària la qualificació d'un 5 per a aprovar l'assignatura.

Un/a estudiant es considera presentat/da a una convocatòria si es presenta a la prova final (examen) de l'assignatura en la dita convocatòria.

Un/a estudiant es considera No Presentat/da (NP) a una convocatòria si no es presenta a l'examen final de l'assignatura, encara que s'haja presentat alguna o a totes les proves d'avaluació contínua.