Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de genètica i millora vegetal.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CE01, CG09, CG09 - Comprensió de conceptes bàsics de l’anàlisi genètica com a fonament necessari per a l’ús de noves tècniques biotecnològiques: transmissió de gens, expressió gènica i anàlisi mendeliana.

CE01, CG09, CG04, CG02 - Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i la terminologia bàsica de la genètica.

CE01, CG09, CG02 - Ser capaç de dirigir i prendre decisions adequades per a la utilització correcta dels marcadors moleculars en aplicacions biotecnològiques i agronòmiques.

CE01, CG09, CG02 - Aplicació del coneixement d’aquestes tècniques i conceptes per a abordar problemes coneguts i desconeguts en l’àmbit de la genètica i la biotecnologia.

CE01, CG04 - Ser capaç de llegir i comprendre textos cientificotècnics en anglès relacionats amb la genètica, la genòmica i la biotecnologia.

CE01 - Ser capaç d’utilitzar correctament els programes informàtics desenvolupats per a l’anàlisi de gens, freqüències gèniques, seqüències nucleotídiques i marcadors moleculars.