Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

Prova final (50/100):Valdrà fins el 50% de la nota final de l'assignatura i consistirà en una prova escrita amb l'objectiu d'integrar els coneixements assolits en l'assignatura. 

Avaluació continua:

Activitats a l'aula virtual (35/100): En aquest apartat es consideraran les puntuacions obtingudes en les classes de problemes i els treballs proposats pel professor al llarg del semestre i que l’alumnat ha de realitzar de forma autònoma.

Pràctiques de laboratori (15/100): les pràctiques de laboratori tenen caràcter obligatori i s'avaluaran mitjançant la presentació d'un informe al finalitzar cada sessió pràctica.

L'aluació continua: les activitats a l'aula virtual i les pràctiques de laboratori tenen caràcter obligatori i no són recuperables en primera convocatòria. L'estudiantat podrà fer-ho en segona convocatòria, mitjançant la ressolució de proves escrites sobre els continguts de l'avaluació continua i de les pràctiques de laboratori, respectivament. Si l'estudiant no supera alguna de les parts en primera convocatòria, ho podrà fer en segona convocatòria mitjançant la ressolució d'una prova escrita d'opció múltiple. 


Per a superar cadascuna de les parts, l'estudiant haurà d'obtindre almenys el 50% de la puntuació.

 

Prova (*)

Ponderació de

cada Prova

Prova final

Fins 50 punts

Activitats a l'Aula Virtual

Fins 35 punts

Pràctiques de laboratori

Fins 15 punts

TOTAL AVALUACIÓ Fins 100 punts