Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia de la producció hortofructícola, control de qualitat de productes hortofructícoles, comercialització i maquinària per a hortofruticultura i jardineria.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG11 - Capacitat d'organització i planificació.

CG14 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CG14 - Identificar pràctiques agronòmiques basades en el coneixement científic tècnic.

CG11 - Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits a nous cultius.

CG04 - Ser capaç d’entendre, analitzar i discutir un text cientificotècnic en anglès.

CE03 - Conèixer amb detall la fisiologia dels cítrics i altres fruiters així com els principals patrons i varietats utilitzats en l’agricultura espanyola.

CE03 - Comprendre els fonaments tècnics dels pràctiques agronòmiques en el cultiu dels cítrics i altres fruiters i les principals tècniques de millora genètica i postrecol·lecció.