AG1836 - Fructicultura General

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

AG1813 - Botànica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

AG1814 - Fitotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

AG1818 - Protecció de Cultius

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.