AG1836 - Fructicultura General

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Per a assolir les competències marcades i definides en l'assignatura s'han previst les següents activitats d'ensenyança aprenentatge:

Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat i l'alumnat pren apunts, o bé amb participació de l'alumnat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic: Ensenyament/aprenentatge on l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).

Tutories: Treball personalitzat amb un alumne, una alumna o un grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'"ús obligatori" per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyança per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de manera individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques. Preparació d'exàmens.

Seminaris: Es preveu la realització de treballs no presencials que habitualment són supervisats en sessions de seminaris o tutories.

METODOLOGIES DOCENTS

D'acord amb les activitats anteriors, es preveu l'ús de les diferents estratègies metodològiques:

Lliçó magistral: Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada, d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge cooperatiu: Enfocament interactiu de l'organització del treball en l'aula en el qual els i les alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a assolir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual: Es desenvolupa un pla d'activitats formatives, integrades dins de l'assignatura amb el suport de l'aula virtual.

NOTA: En el moment que no hi haja docència de l'assignatura, l'avaluació de la part continua s'avaluarà en l'examen final.