AG1836 - Fructicultura General

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de material vegetal: producció, ús i manteniment; bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental.

CE03 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia de la producció hortofructícola, control de qualitat de productes hortofructícoles, comercialització i maquinària per a hortofruticultura i jardineria.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

CG11 - Capacitat d'organització i planificació.

Resultats d'aprenentatge

CE02, CE03, CG11 - Ser capaç de reconèixer i posar en cultiu els principals espècies fruiteres cultivades en la zona mediterrània i conèixer les seues capacitats d’adaptació al medi.

CE02, CE03, CG11 - Ser capaç de dirigir i prendre decisions adequades per a la correcta direcció d’explotacions fruiteres buscant la màxima rendibilitat, però respectant els regulacions pertinents a la seguretat, l’impacte i la contaminació ambiental.

CE02, CE03, CG11 - Conèixer i comprendre els conceptes i variables de la disciplina, per a poder organitzar i planificar una explotació fructícola.

CE02, CE03, CG09, CG02 - Conèixer les tècniques de propagació dels fruiters i del sector, tant públic (administració) com privat (vivers).

CE02, CE03, CG09, CG02 - Conèixer les tècniques de cultiu més comunament aplicades en les explotacions fruiteres.

CE02, CE03, CG09, CG02 - Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i la terminologia bàsica de la fructicultura.