AG1828 - Horticultura

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura d'Horticultura consistirà en classes teòriques, classes pràctiques (problemes, visites a finques i pràctiques en camp, hivernacle i laboratori), ensenyança no presencial (treball de curs) i tutories en grups reduïts.

Les sessions teòriques (24% del temps de l'assignatura) consistixen en classes magistrals en què s'expliquen conceptes relatius al maneig de cada un dels cultius objecte d'estudi, a les tècniques de cultiu baix protecció i a l'ús de diverses tècniques especials de producció en horticultura (32 hores). Estes exposicions estaran basades en la bibliografia bàsica i es recolzen en presentacions amb un gran nombre de gràfics, fotografies i exemples d'aplicacions pràctiques per a facilitar a l'alumne la comprensió dels conceptes explicats. Estes presentacions estaran disponibles en l'aula virtual de l'assignatura. A més, al final de període lectiu, els treballs de curs que els alumnes desenvoluparan s'exposaran i defendran en classe (4 hores).

Les sessions d'aprenentatge pràctic basat en problemes (4% del temps de l'assignatura) s'utilitzen per a desenvolupar supòsits pràctics que els alumnes necessitaren per a realitzar el treball de curs. Este treball consistix en el fet que a cada grup d'alumnes se li assignarà un supòsit de producció d'un determinat cultiu (producció total a obtindre, condicions climàtiques de la zona de producció, necessitats ambientals del cultiu, possibilitats de cultiu forçat i calendari de producció) i se'ls demanarà que trien el tipus d'instal·lacions de producció (estructura dels hivernacles, materials de coberta, sistemes de climatització a utilitzar, distribució de les plantes en l'hivernacle per a optimitzar les operacions de cultiu, etc). D'esta manera els alumnes hauran d'aplicar els conceptes explicats en teoria a la resolució d'un cas concret.

Es realitzaran 5 sessions de pràctiques (6.6% del temps de l'assignatura), una en el laboratori docent, una en un laboratori d'investigació, una en una visita a una finca experimental en Paiporta y dos en els hivernacles o en la parcel·la de la UJI. Al final del període de pràctiques els alumnes deuran superar un examen pràctic.

Les tutories (4% del temps de l'assignatura) es realitzaran amb grups reduïts d'alumnes. Es pactarà un horari de tutories amb cada grup i serà obligatòria la seua assistència. En elles els alumnes podran plantejar els dubtes i problemes que els sorgisquen a l'anar desenvolupant este treball i serviran també com a instrument d'avaluació contínua del mateix. 

El treball independent (60% de temps de l'assignatura) servirà perquè els estudiants revisen i estudien els continguts teòrics, preparen i repassen les sessions pràctiques, realitzen el treball de curs, preparen la seua sessió de tutories i els exàmens.

Finalment, l'examen teòric/pràctic (1.3%de temps de l'assignatura), junt amb l'avaluació contínua, permetrà determinar el grau de consecució dels resultats d'aprenentatge plantejats.