AG1828 - Horticultura

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

55%

Avaluació contínua

45%

Criteris de superació

L'avaluació constarà de dos tipus de proves, exàmens escrits i avaluació contínua de pràctiques i del treball de curs tutorizado. Es realitzarà sumant punts de les diferents proves propostes. L'avaluació queda com es mostra a continuació:

A) Exàmens escrits.  

L'examen de teoria consistirà en una prova escrita amb preguntes sobre els continguts vistos en totes les unitats temàtiques de la part I i les unitats temàtiques II.1 i II.3 de la part II. Valdrà fins a 4 punts del total de la nota. És obligatori realitzar-ho per a superar l'assignatura. Per a superar esta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. La recuperació d'esta part, en la segona convocatòria del curs, es realitzarà amb un examen semblant al descrit.

L'examen de pràctiques consistirà també en una prova escrita amb preguntes curtes sobre les pràctiques 2 a 5. Valdrà fins a 1.5 punts del total de la nota. És obligatori realitzar-ho per a superar l'assignatura. Per a superar esta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. La recuperació d'esta part, en la segona convocatòria del curs, es realitzarà amb un examen semblant al descrit.

B) Avaluació contínua.

B1) Pràctiques. Les pràctiques 1 i 2 (utilització de ferramentes informàtiques per al desenvolupament de plans de reg i fertilització en cultius hortícoles) s'avaluaràn de forma contínua i al finalitzar-les els alumnes hauran de presentar un informe que valdrà fins a 0.5 punts del total de la nota. Per a poder aprovar la part pràctica és obligatori presentar estos informes. Donades les característiques d'esta pràctica, si no es realitza durant el curs no es podrà recuperar.

B2) Treball de curs tutorizat. Es basarà en els continguts dels temes de la unitat temàtica II.2 de la part II de l'assignatura. És obligatori realitzar-ho per a superar l'assignatura. Tindrà un valor de fins a 4 punts (1.5 +2 + 0.5). Per a superar esta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. S'avaluarà l'estructura del projecte presentat, els tipus de decisions que s'han pres i la qualitat de les solucions que es proposen. Esta part de l'avaluació val 1.5 punts i es realitza tant de forma contínua en les tutories com en el moment de presentació del treball en classe. A més, durant la presentació, els alumnes hauran de justificar totes les decisions adoptades. Esta part de defensa val 2 punts i s'avalua de la mateixa manera que la part de contingut. Les tutories estan relaciones amb la realització del treball de curs. En elles es valorarà la preparació del treball i, especialment, la consideració de diverses alternatives a la solució proposta. Esta part valdrà 0.5 punts del total de la nota.
Es destinarà el 100% de la nota del traball de l'assignatura a aquells estudiants que desitgen realitzar l'esborrany de l'annexe agronòmic corresponent a la producció hortícola del seu TFG. 
Si no se supera esta part, per a la segona convocatòria del curs, s'haurà de realitzar un nou treball de curs amb un altre supòsit pràctic.


Per a superar l'assignatura es tindrà que superar cadascuna de les parts de que consta (teoría, práctiques y traball de curs). En el cas que un estudiant no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, per no haver realitzat alguna de les activitats o no haver superat alguna/s d'ella/s, es considerarà la possibilitat que repetisca la part/s implicada/s o en el pitjor dels casos haurà de realitzar un examen teòric, un pràctic i un nou treball de curs. En este cas, per a superar l'assignatura haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10.

NOTA: En el moment que no hi hagi docència de l'assignatura, l'avaluació de la part continua s'avaluarà en l'examen final.

Es considerarà presentat a la convocatòria qualsevol estudiant que s'haja examinat d'alguna de les parts principals de l'assignatura (teoria, pràctiques o treball de curs).