AG1827 - Estructures i Construccions Rurals

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'articula per mitjà de la metodologia de l'aprenentatge basat en problemes

TEORIA
La part teòrica de la docència s'articularà en lliçons magistrals, impartides pel professor responsable de l'assignatura. En les classes es desenvoluparan exercicis de reforç dels aspectes teòrics explicats i es propiciarà una participació activa de l'alumnat.

LABORATORIS
el laboratoris de l'assignatura es realitzaran a l'aula d'informàtica. En aquestes s'utilitza programmari de càlcul d'estructures. L'objectiu de les pràctiques és ensenyar a l'alumnat a utilitzar aquests programes de càlcul, i d'altra banda, les pràctiques serviran per a complementar els aspectes teòrics vistos a classe.

PROBLEMES
En els grups de problemes es treballarà mitjançant exercicis els aspectes teòrics de l'assignatura, s'ampliaran i reforçaran els coneixements necessaris per a superar l'assignatura.