AG1827 - Estructures i Construccions Rurals

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

1) Per a superar l'assignatura cal obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10 i una qualificació mínima de 4 punts sobre 10 en l'examen escrit. En cas de no arribar a la qualificació mínima del examen, la nota final serà a soles la nota del examen sense afegir la nota de avaluació contínua.
2) Es considerarà que l'estudiant o l'estudianta s'ha presentat a una convocatòria, si es presenta a l'examen escrit.
3) El 30% avaluació contínua es dividirà en 15% de la qualificació dels laboratoris i 15% de la qualificació dels problemes. La qualificació obtinguda de evaluació contínua es considera com a no recuperable, mantenint-se la qualificació en totes les convocatories del curs
4) A la convocatoria de finalització d'estudis, la qualficació final s'obtindrá com el màxim entre:
   a) 100% la nota de l'examen escrit de la convocatoria
   b) 70% de la qualificació de l'examen escrit de la convocatoria i 30% de la qualificació de l'avaluació contínua del curs anterior.
5) En el moment que no hi haja docència de l'assignatura per extinció del plà d'estudis, l'avaluació s'obtindrá com el màxim entre:
   a) 100% la nota de l'examen de la convocatoria
   b) 70% de la qualificació de l'examen escrit de la convocatoria i 30% de la qualificació de l'avaluació contínua del curs anterior.