AG1827 - Estructures i Construccions Rurals

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR08 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’enginyeria del medi rural: càlcul d’estructures i construcció, projectes tècnics.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de realitzar en equip treballs relacionats amb l’àmbit dels estructures i construccions rurals.

CG03 - Ser capaç d’elaborar informes tècnics en l’àmbit de la mecànica d’estructures i construccions rurals.

CCR08 - Ser capaç d’identificar les diferents tipologies dels construccions i sistemes estructurals en l’àmbit rural.

CCR08 - Ser capaç d’avaluar les accions que actuen sobre estructures de construccions rurals senzillesa i verificar el seu dimensionament.

CCR08 - Ser capaç de predimensionar elements estructurals aplicant criteris resistents.

CCR08 - Ser capaç de plantejar equacions per a simular el comportament de sistemes mecànics formats per sòlids rígids.

CCR08 - Ser capaç de determinar l’estat tensional i de deformació d’elements estructurals simples sotmesos a diferents tipus d’esforços.