AG1818 - Protecció de Cultius

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura Protecció de Cultius consistirà en classes teòriques, classes pràctiques, eixides de camp, ensenyament no presencial (treballs de curs) i tutories en grups reduïts.

Les sessions teòriques (36 hores) consistiran, d’una banda, en les classes magistrals per part del professorat (30 hores). Estaran basades en la bibliografia bàsica. Aquestes presentacions estaran disponibles en l'aula virtual. D’altra banda, al llarg del curs es prepararan uns treballs per part de l’estudiantat. Aquests treballs es discutiran amb el professorat en horari de tutoria (3 hores) en grups reduïts, i caldrà exposar-los en públic en horari lectiu (6 hores). 

La part pràctica de l’assignatura es dividirà entre pràctiques de laboratori (10 hores) i sessions de problemes (9 hores). Per tal de superar aquesta part de l’assignatura caldrà aprovar els exàmens que es faran al final de cada sessió.

L'ensenyament no presencial (90 hores) consistirà en el treball independent que l'estudiantat ha de realitzar, tant per a l'estudi dels continguts teòrics com per a la preparació dels treballs, les pràctiques, i les col·leccions del curs. Per tal de realitzar-lo, l'estudiantat ha d'utilitzar diverses fonts d'informació (bibliogràfica i Internet, fonamentalment), recol·lectar les mostres per a les col·leccions i preparar-les convenientment.