AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

10.2 Criteris de superació de l’assignatura:

A l’avaluació ordinària els criteris de qualificació estaran distribuïts de la següent manera:

Prova escrita-Examen final (40%)

Treball individual (15%): hi serà assignat a principi de curs, i serà desenvolupat al llarg d’aquest (activitats no presencials). El treball tindrà una data de lliurament  i no s’admetrà un lliurament posterior a la data fixada.

Treball en grup (10%): serà assignat a principi de curs, quedant definit el grup, i serà desenvolupat al llarg d’aquest (activitat no presencials). El treball tindrà una data de lliurament  i no s’admetrà un lliurament posterior a la data fixada.

Pràctiques (15%) i problemes d’aplicació (15%): es contemplarà en aquest apartat el desenvolupament de les pràctiques, així com el lliurament dels informes d’aquestes, juntament amb els problemes d’aplicació realitzats durant el curs, el contingut dels quals podran estar representats a la prova escrita (examen final). Es podrà procedir a una revisió del treball que s’estigués desenvolupant a classe, podent ser realitzat dues vegades en dies no anunciats prèviament. Una de les revisions podria realitzar-se a l’inici de la classe, on es demanaria que s’escrigués un resumen molt breu de la pràctica o be del problema d’aplicació que es té previst desenvolupar. L’altra serà, un altre dia, cap al final de la sessió de pràctiques, i en aquesta es revisarà el grau de correcció i desenvolupament de la pràctica realitzada.

Eixides de camp, seminaris, tutories, conferències (5%): correspondran a aquest apartat: l’activitat d’eixida/es de camp, de les quals s’haurà de lliurar un informe. D’altra banda, la participació en seminaris, tutories i/o assistència a conferències amb el lliurament d’una breu memòria o activitat associada.

Finalment, l’avaluació final (examen) es realitzarà amb el grup complet, encara que el treball de recerca i les activitats pràctiques es realitzaran en grups reduïts. Amb tot, i tot seguit, a l’apartat A es detallen les notes mínimes de cadascuna de les proves per superar l’assignatura, i a l’apartat B, s’especifica que per a poder ser avaluat l’alumnat haurà d’haver participat a totes i cadascuna de les proves avaluables.

A) La nota mínima de cada una de las proves para superar l’assignatura serà:

-Examen final: 6 de 10

-Treball/s individual/s: 6 de 10.

-Treball/s en grup: 6 de 10, amb qualificació individual.

-Pràctiques i problemes d’aplicació: 6 de 10.

-Eixida/es de camp, seminaris, pràctiques, participació a tutories, conferències: 5 de 10.

B) La no assistència/participació a alguna de les avaluacions previstes comportarà automàticament una nota de zero per a la corresponent avaluació global. Alhora, presentant-se a l’examen (prova escrita extensa de caràcter teòric-pràctic) es considerarà presentat a la convocatòria.