MI1860 - Projectes en Arts Integrades

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Resolució d'exercicis i problemes relacionats amb el temari de l'assignatura (30%),relacionats amb el temari de l’assignatura, entenent  la resolució d'exercicis i problemes com el plantejament d'un problema i la seua resolució en l'espai, el temps i la presència, dintre d'un context determinat, matisant les possibles solucions com a fruit personal de l'autor.

Presentació de Carpetes d'aprenentatge i/o portafolios (70%): Conjunt documental elaborat per l'estudiant que mostre les tasques realitzades durant el curs acadèmic.

En qualsevol cas, caldrà treure un 5 sobre 10  per superar l'assignatura.
Els treballs i tasques es presentaran en la convocatòria corresponent.
Es donarà la consideració de "Presentat" a l'estudiantat que haja presentat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.
El seu seguiment es realitza a través de l'apartat "tasques" de l'aula virtual.

El criteri de recuperació per a totes les proves serà la segona convocatòria.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació.