MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboración y/o exposición de trabajos

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

Els criteris de superació de l'assignatura són:

- Carpetes d'aprenentatge i/o portfolios: 30%

- Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics: 70%

Es considerarà que el/la estudiant utilitza la convocatòria si presenta a supervisió a través de l'aula Virtual el 60% o més dels "treballs acadèmics" de l'assignatura i la carpeta d'aprenentatge o portfolio. En el cas contrari, es considerarà "no presentat".

Així mateix, per a superar l'assignatura en la segona convocatòria, serà necessari haver lliurat a través de l'aula Virtual el 60% o més dels "treballs acadèmics" de l'assignatura i la carpeta d'aprenentatge o portfolio, i obtenir una qualificació mínima global de 5 sobre 10.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es trobin en les activitats d'avaluació.alumnat per part del professorat és un recurs important que s'utilitzarà en classe.