MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les estratègies utilitzades per al desenvolupament de les competències d’aquesta assignatura són:
Estudi de cas
Exposició magistral
Discussió en grup
Treball en grup cooperatiu
Projectes de treball
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Aprenentatge-servei
Narratives e històries de vida

Es faran servir les diferents metodologies, tant en les classes de teoria com en les de pràctica.