MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A continuació especifiquem el percentatge de cadascuna de les proves:

-Examen (lectures, debats, recerca a Internet, tasques): 40%*
-Sessions pràctiques. Problemes Estudi de casos (o ABP): 30%*
-Sessions APS o projectes: Exposició treballs i informe (projectes cooperatius, APS) : 30%*

*Recuperable en 2n convocatòria


S’han d’aprovar les tres parts per a poder aprovar l’assignatura, l'aprovat significa obtindre un 5 sobre 10 en cadascuna de les proves. Per tant, la no presentació d'alguna/es d'aquestes parts es considera com a no presentat. En la segona convocatòria s'avaluarà la part o parts suspeses de la matèria i també les no presentades en la convocatòria anterior que es presenten en la segona.

Es considera presentat quan, l'estudiant o bé ha realitzat la prova d’avaluació final o bé ha realitzat almenys el 60% del conjunt d’activitats d’avaluació.

Es podran descomptar punts per les faltes d'ortografia de les activitats d'avaluació.


Aquesta assignatura és de caràcter anual i té la primera convocatòria oficial al final del segon semestre i la segona convocatòria entre juny i juliol. 

La Coordinació acadèmica de grau, a fi què l'alumnat puga avaluar-se parcialment dels continguts, estableix una data per a la prova parcial durant el període oficial d'avaluació de primer semestre: 

MI1851 TE1. Divendres, 24/11/23. De 12.00 a 14.00 h.

MI1851 TE2. Divendres, 24/11/23. De 18.00 a 20 .00 h.

 

L'estudiantat pot triar si fer la prova parcial, o no.

- Si es supera la prova parcial, s'ha d'avaluar només del contingut del segon semestre en la primera convocatòria oficial de final de curs. 

- Si no supera la prova parcial, només es podrà avaluar del contingut del segon semestre en la primera convocatòria oficial de final de curs. Les parts que no ha superat en primera convocatòria podrà recuperar-les en segona convocatòria (pot ser, la primera part del temari, la segona part, o les dues)

L'alumnat que no faça les proves parcials s'examinarà de tot el contingut en primera convocatòria, i si fora necessari, també en segona convocatòria.

El nivell de dificultat de les proves és la mateixa. No es poden guardar les notes d'un curs acadèmic a l'altre. Si un alumne/a no es presenta al parcial, pot fet tot l'examen complet tant a primera convocatòria com a segona.