MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent emprada és variada. Es combinen les classes teòriques presencials amb el debat actiu i les activitats pràctiques a realitzar a l’aula. També es fomenta el treball autònom de l’estudiantat a través de lectures i/o de la consulta de material de qualsevol format (per exemple, vídeos o conferències penjades a l’Aula Virtual). L’elaboració de treballs, bé individuals o bé en grup, serà una part integrant de la metodologia amb un pes important en l’avaluació de l’assignatura.