MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

55%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el següent:

a)  Projectes: La programació en grup de 3 activitats de CLIL. Aquest apartat pot incloure activitats puntuals a l'aula requerides pel professorat. Es computarà aquest apartat amb 3 punts de la nota final (sobre 10).

b)  Proves orals: L'exposició en grup d'una de les sessions programades. 1,5 punts sobre 10.

c)  Examen individual: Constarà de diverses preguntes de tipus test (2,75 punts sobre 10) i almenys una pregunta oberta (2,75 punts sobre 10). 

En casos excepcionals, l’alumnat que no puga treballar en grup podrà optar per un model de concreció individual i tindrà dret a presentarse a un examen final de l’assignatura que, juntament amb la gravació d'una presentació oral, comptarà el 85% de la nota final i que es realitzarà en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. L'examen constarà de tres parts:

a) Preguntes teòriques tipus test (27,5% de la nota)

b) Una preguna oberta (27,5% de la nota)

c) El disseny d'una sessió de CLIL (30% de la nota)

D'altra banda, caldrà que l'alumne/a es grave presentant una tasca de CLIL i utilitzant estratègies d'input comprensible (15% de la nota)

Tot estudiant o estudianta que es presente a l’esmentat examen es considerarà presentat o presentada a la convocatòria oficial d’exàmens corresponent.

Les proves són totes recuperables en 2a convocatòria.

Per tal de poder superar l’assignatura cal sumar un mínim de 5 punts entre totes les activitats.

La presentació d'una de les proves (projecte o oral) més la presentació a l'examen implicarà que l'alumne o alumna es considere presentat a la convocatòria per l'itinerari presencial.

Les proves són totes recuperables en 2a convocatòria.

Totes les proves s'hauran de realitzar en anglès. El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de l’examen final tindrà un impacte de fins a un 30% de la nota final de l’assignatura.

Altres consideracions:

  • L’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria
  • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves que no haja aprovat.
  • La valoració de les activitats superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
  • L'assistència a les classes no és obligatòria, excepte en les sessions de presentacions orals grupals. En el cas del model de concreció grupal, els membres del grup d'una persona que no puga assistir habitualment a classe hauran de mostrar-hi conformitat, ja que es treballaran aspectes del projecte en les sessions de pràctica.