MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI07 - Conèixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte.

DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, parant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.

DDUJI10 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contexts multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula.

DDUJI24 - Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa.

DDUJI25 - Conèixer les principals corrents didàctiques de l' ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.

DDUJI26 - Planificar què es vol ensenyar i avaluar, així com la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa.

DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits.

Resultats d'aprenentatge

R20.10 - Conèixer les bases teòriques i metodològiques de l'aprenentatge integrat de llengua i continguts i els principals enfocaments plurals d'ensenyança de llengües i la seua adaptació al context social i legislatiu valencià.

R20.09 - Identificar els principals mites, judicis de valor i conceptes erronis relacionats amb l'aprenentatge de primeres llengües i addicionals en la pròpia història lingüística i la dels companys i companyes.

R20.08 - Desenvolupar criteris de qualitat d'obres de literatura infantil i juvenil i audiovisuals en llengua anglesa enfocats a l'ús didàctic d'aquests materials, atenent als conceptes bàsics d'aprenentatge i ensenyament de llengües estrangeres en contexts multilingües.

R20.07 - Justificar amb arguments científics l'elecció o l'elaboració d'activitats didàctiques en llengua anglesa que promoguen una educació en i per a la diversitat lingüística i cultural, allunyant-se d'estereotips i folklorismes.

R20.06 - Interpretar articles d'investigació i divulgatius que exposen les principals teories sobre ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte, relacionant els coneixements previs i actuals.

R20.05 - Proposar materials literaris i audiovisuals adequats a la programació o seqüència didàctica pròpia, responent als criteris de qualitat consensuats.

R20.04 - Dissenyar una programació o seqüència didàctica original per a l'ensenyament de continguts no lingüístics a través de l'anglès, atenent a la realitat sociolingüística de l'entorn i l'alumnat.

R20.03 - Relacionar la normativa educativa amb els conceptes teòrics treballats sobre l'aprenentatge de llengües en contacte i, més específicament, sobre l'aprenentatge de llengües estrangeres.

R20.02 - Distingir les característiques d'ensenyament-aprenentatge de primeres llengües i de llengües estrangeres o addicionals a partir d'enfocaments psicolingüístics, cognitius i socioculturals.

R20.01 - Il·lustrar els aprenentatges extrets dels documents teòrics de l'assignatura a través d'exposicions orals i escrites d'argumentaris i programacions originals elaborades pel mateix alumnat.