MI1818 - El Medi Social i Cultural en Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Criteris de superació

Hi ha tres tipus de proves d’avaluació per a superar l’assignatura: una prova per escrit dels coneixements teòrics, amb un 40% de la nota; la presentació d’una unitat didàctica o d'un conjunt de pràctiques que en formen una unitat pràctica (projecte / activitats), amb un altre 40%; i la d’un dossier (pot ser temàtic), amb un 20%.

L'assignatura mostra un horari teòric i altre pràctic. Durant les hores pràctiques es realitzarà la unitat didàctica o pràctiques. L'assistència, a criteri del professorat, pot ser obligatòria en aquestes pràctiques amb la finalitat de poder observar in situ i supervisar personalment el desenvolupament i execució correcta d'aquestes. En cas de no ser així, el lliurament de les pràctiques tindrà nota ponderada al no haver estat supervisat directament pel professorat (depreciació de fins a un 20% de la nota amb un retard en el llliurament de fins a tres dies). 

Cal aconseguir un 40% en cada una de les tres parts per a poder traure la nota mitjana final. 

Si es realitzen entregues parcials (només una o dues de les tres parts), apareixerà com a no presentat en la convocatòria ordinària,  i es guardaran les qualificacions fins a l'extraordinària. En tot cas, cada una de les parts és recuperable en 2ª convocatòria.


Cal tenir en compte que el professorat pot descomptar proporcionalment puntuació per errades ortogràfiques que es poden cometre en el desenvolupament de les activitats d'avaluació.