Metodologia

Metodologia didàctica

Per a assolir els nostres objectius, l'assignatura es divideix en dues parts, teoria i pràctica. Aquestes dues parts es complementaran entre si alhora que els estudiants i estudiantes treballen en el desenvolupament de les quatre habilitats del llenguatge. Les classes es duran a terme principalment en anglès i seran eminentment pràctiques, incloent-hi conferències, lectures, escolta, escriptura, exercicis de gramàtica, vocabulari, pràctiques individuals, per parelles i treball en grup, presentacions orals i avaluacions a classe. Es prestarà especial atenció a la participació activa dels estudiants i estudiantes en totes les activitats i les discussions dutes a terme durant el curs; per tant, l'assistència a classe és molt recomanable. També s'organitzaran tutories individuals per a seguir el procés d'aprenentatge de l'alumnat durant el curs. A més, s'impulsarà l'aprenentatge autònom a través de l'ús de la pàgina web virtual, així com el CAL (Centre d'Autoaprenentatge de Llengües).