Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis

25%

Examen oral

15%

Criteris de superació

L'avaluació es detalla a continuació:Examen escrit (teoria + pràctica): 30% + 30%

15%: Gramàtica per al mestre o mestra d'educació primària.

15%: Vocabulari per al mestre o mestra d'educació primària.

10%: Lectura. Comprensió lectora d'un text d'ESP relacionat amb l'educació primària.

10%: AudicióComprensió auditiva d'un text d'ESP relacionat amb l'educació primària.
10%: Escriptura. Escriure una redacció relacionada  amb l'educació primària.Els estudiants i estudiantes han d'aprovar tant l'examen escrit com l'oral (obtenir un mínim del 50%) per a poder aprovar l'assignatura. Aleshores podran sumar els percentatges del portafoli.

La nota de cada part aprovada es guardarà per a la següent convocatòria, però no per al següent curs acadèmic.

L'estudiant que no es presenti rebrà la condició de "No presentat".Carpeta d'aprenentatge/portafoli: 25%

 Els estudiants i estudiantes han d'entregar un portafoli en la data indicada pel professorat al llarg del curs, les pautes del qual es trobaran en l'Aula Virtual.


Examen oral15%

Els estudiants i estudiantes han d'aprovar l'examen oral (obtenir un mínim del 50%) per a poder aprovar l'assignatura. Aleshores podran sumar els percentatges dels altres dos apartats.

El professorat informarà dels detalls i dates en classe.

 

 Criteris

·         Examen escrit de final de curs (teoria + pràctica) (60%): han de traure un mínim de 50% sobre 100 (o 30 sobre 60) per a poder aprovar l'assignatura i fer mitjana amb les altres parts.  

·         Examen oral de final de curs (15%): han d'aprovar-lo (i no només presentar-s'hi) per a poder aprovar l'assignatura.

·         Portafoli (25%): només s'hi afegiran aquests punts si l'alumnat ha aprovat l'examen oral i l'escrit.

·         En segona convocatòria, es guarden les notes de totes les parts. Són recuperables l'oral i l'escrit. El 25% del portafoli no té segona convocatòria, ja que és un treball que es realitza al llarg del semestre.

**IMPORTANT: No s'acceptaran treballs després de la data d'entrega ni per correu electrònic.