DA0222 - Anglès per a l'Empresa

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Contracte d'aprenentatge

100%

Criteris de superació

Perquè l’estudiant desenvolupe les competències de l’assignatura de forma autònoma, aprenent a aprendre i regulant el procés d’aprenentatge al seu propi ritme, l'alumne adquireix el compromís a implicar-se en el seu procés de forma activa. Aquesta condició és obligatòria per a tot l’estudiant pel fet de cursar aquesta assignatura.

El sistema d'avaluació (contracte d'aprenentatge) val el 100% dividit en les següents proves d'avaluació:

·Examen escrit (60%):

a fer el dia i hora estipulats per la pròpia titulació i de la que es sol informar amb antelació de forma pública (veure SIA). Consisteix en una sèrie d’activitats similars a les vistes durant el curs i poden incloure tant situacions escrites com orals.

 

·Presentació oral (40%):

a realitzar abans de l’examen escrit davant del professor, en la data en que aquest dispose. Existeix la possibilitat de realitzar les proves en l’aula, durant el curs acadèmic i segons les directrius i consideracions que s’acorden amb el professor.

Per a aprovar l’assignatura, els estudiants han d’aconseguir el 50% del valor de l’assignatura. No obstant, estan obligats a tindre un mínim del 45% de la qualificació en cadascuna de les proves que composen el sistema d’avaluació y complentar aqeusta qualificació amb una nota addicional.

EL sistema de nota addicional s’estableix per a facilitar la millora en las qualificacions dels alumnes. Al llarg del curs existirà la possibilitat de realitzar activitats addicionals a les habituals. La realització adequada d’aquestes, així com una actitud participativa i activa en l’aula, permetrà sumar a les notes dels exàmens una nota addicional. L’únic requisit per a l’aplicació d’aquest percentatge és que l’alumne assolisca la nota mitja de 4,5 entre la prova escrita i l’oral. La valoració d’aquesta nota addicional serà de FINS 1 punt.Sistema de recuperació (segona convocatòria del curs):

Es podran recuperar les 2 proves qualificables. Les qualificacions de les parts superades es guarden per a la segona convocatòria del curs. Es mantindran els mateixos criteris establerts per a la primera convocatòria. Aquestes qualificacions no podran guardar-se per al curs següent.

Criteris de “presentat” a l'assignatura:

La participació en qualsevol de les 2 proves serà raó suficient perquè l’alumne reba una nota i siga considerat presentat a l’assignatura.