DA0222 - Anglès per a l'Empresa

Curs 5 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

55 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Coneixement d’una llengua estrangera.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP16 - Conèixer i utilitzar l’anglès acadèmic i professional de l’economia.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar adequadament la llengua anglesa en el context professional de l’economia.

Mantindre relacions d’intercanvi i col·laboració en llengua estrangera en situacions i temàtiques diverses i en contextos diversos.

Expressió oral i escrita en anglès en el context de l’economia.

Conèixer i saber utilitzar la terminologia especialitzada de l’economia en llengua anglesa.

Comunicar-se amb soltesa de forma argumentada en una altra llengua en textos d’una certa complexitat.

Comprendre el discurs oral i escrit en anglès específic de l’economia.

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.