DA0207 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Utilitzar la seua experiència i criteri per a analitzar les causes d’un problema i construir una solució més eficient i eficaç.

Ser capaç de resoldre problemes d’optimització sense restriccions en diverses variables.

Ser capaç de resoldre problemes d’optimització amb restriccions en diverses variables.

Ser capaç de determinar un mètode matemàtic multidimensional, basat en el càlcul diferencial, per a resoldre un determinat problema econòmic.

Ser capaç de calcular primitives de funcions d’una variable.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.