DA0127 - Dret Financer II

Curs 5 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts. La màxima seràn 10 punts. D'ells, al menys 4  punts hauran de pertànyer a la  prova de l'examen,  pues sols en aquesta circumstancia es tindrà en compte la part corresponent a práctiques i treballs acadèmics.
L'examen, que s'avaluarà sobre deu punts, consistirà en preguntes que obligaran a raonar en relació amb el contingut de l’assignatura i que no respondran necessàriament a epígrafs del temari. Una part tindrá un contingut mes pràctic en la que es podrà utilitzar legislació.

Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables. La qualificació obtinguda en les citades activitats es guarda durant totes les convocatòries del curs. Aquesta circumstancia no és aplicable a les convocatòries de final de carrera.

S'entenen presentats aquells estudiants que realitzin l'examen escrit.