DA0127 - Dret Financer II

Curs 5 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

56 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 85
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Capacitat per a analitzar l’ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que l’integren.

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Interpretar el règim jurídic dels tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes d’acord amb els principis constitucionals rectors de l’ordenament financer.

Identificar i analitzar un problema de dret financer per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments bàsics en l’àmbit del dret financer.

Conèixer el règim jurídic dels tributs de l’Estat, de les comunitats autònomes i entitats locals