DA0123 - Dret Processal Penal

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Perquè l'estudiant pugui adquirir les competències genèriques i específiques detallades en aquesta guia, la metodologia a utilitzar es divideix en:

1) Activitats en l'aula, amb participació i supervisió directa del professor, concretant-se en:

a) Sessions teòriques, per a l'exposició dels continguts teòrics que conformen la matèria. El professor exposarà i explicarà aquells elements fonamentals que han de guiar als estudiants en l'estudi i comprensió de la matèria. L'estudiant, per la seva banda, ha de comprometre's activament en el procés d'aprenentatge

mitjançant la lectura, prèvia a l'explicació del professor, o en classe, en funció de l'organització del temps docent, d'aquells materials, manuals, monografies o textos proporcionats o indicats prèviament; i

b) Sessions pràctiques, consisteixen en diverses activitats, principalment la resolució de casos pràctics relacionats amb els continguts explicats en les classes teòriques, completant-se si escau amb el comentari de sentències o de notícies de premsa, l'anàlisi de determinats actes processals, la simulació de judicis, etc. a través de les quals l'estudiant haurà de desenvolupar les competències abans assenyalades.

Aquestes activitats podran, al seu torn, o bé servir de complement a l'exposició dels coneixements teòrics realitzada pel professor, o bé centrar-se en punts concrets del programa de l'assignatura que no vagin a ser objecte d'exposició pel professor.

Aquestes activitats seran participatives i cada professor assenyalarà, si escau, quins seran objecte d'avaluació. A través de les mateixes s'introduirà i habituarà a l'estudiant en el maneig d'aquells materials i tècniques propis de la disciplina.

2) Activitats fora de l'aula, amb certa supervisió – depenent de l'activitat – per part del professorat, concretant-se en:
a) Activitats complementàries: Tales com seminaris, tutories col•lectives, visites a jutjats i institucions públiques, etc. Es programaran en el context de l'assignatura i consistiran en activitats específiques de l'assignatura o de caràcter interdisciplinar o transversal, i sempre en coordinació amb els grups de la mateixa assignatura o amb altres

assignatures. Si escau, el professor haurà d'assenyalar si són objecte d'avaluació.
b) Activitats dirigides: Tant per al seguiment de l'exposició teòrica com de la realització de les activitats aplicades, el professor indicarà quines lectures, recerca de sentències o preparació de casos, etc., realitzarà l'estudiant.
Encara que no siguin objecte de treball en l'aula, el professor també podrà programar, dintre del volum de treball de l'estudiant, altres activitats que serveixin per a reforçar o repassar els coneixements adquirits per l'estudiant.