DA0122 - Dret Mercantil II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

I. EMPRESARIS SOCIALS (SOCIETATS MERCANTILS)

 

A. Teoria general i societats personalistes

 

Lliçó 1a. Teoria general de les societats

1. Concepte de societat en dret espanyol.

2. Societats civils i mercantils. Distinció i tipus de societats mercantils.

3. El negoci de fundació d'una societat:

a) Caràcters; b) Forma i publicitat del negoci fundacional; c) Societats irregulars i de fet.

4. Personalitat jurídica. Evolució i situació actual.

5. Nacionalitat i domicili de la societat.

 

Lliçó 2a. Societats personalistes

1. La societat col·lectiva: a) Concepte i caràcters; b) Relacions jurídiques internes; c) Relacions jurídiques externes: representació i responsabilitat.

2. Modificació de l'escriptura social.

3. Dissolució i liquidació. Dissolució parcial. Exclusió i separació del soci.

4. La societat comandita simple: a) Concepte i caràcters; b) Relacions jurídiques internes; c) El soci comanditari; d) Relacions jurídiques externes.

5. Les societats de professionals (remissió).

6. L'agrupació d'interés econòmic (remissió).

7. L'associació de comptes en participació. Justificació de la seua inclusió en el dret de societats.

 

B. Sociedades de capital

 

Lliçó 3a. Societats de Capital. Principi generals i fundació

1. Les societats de capital. Concepte i classes. 2. Principis fonamentals de les societats de capital. a) El capital social.b) La personalitat jurídica.3. Fundació de les societats de capital. a) Requisits per a la constitució de societats de capital. b) Societat en formació i societat irregular.c) Procediments de fundació. 4. Nulitat de les societats de capital.  

Lliçó 4a. Societats de Capital (II) El capital social

1. Capital social i patrimoni. 2. Règim jurídic de les aportacions sociales. a) Aportacions dineràries. b) Aportacions no dineràries. c) Desembolsament de les aportacions: els dividends passius. d) Les reserves. f) Les prestacions accesòries. 3. L´emissió d´obligacions.

Lliçó 5a. Societats de Capital (III) Accions i participacions socials

1. Accions i participacions socials i capital social. 2. Drets del soci i accions i participacions socials. a) Principis generals.b) Participacions socials i accions privilegiades. c) Participacions sociales i accions sense vot. 3. Representació i trasmissió d´accions. Restriccions a la lliure transmisibilitat de les accions. 4. Representació i transmissió de les participacions sociales. 5. Copropietat i drets reals sobre les accions i participacions socials. 6. Negocis sobre les pròpies accions i participacions socials.  

Lección 6a. Els òrgans de la societat.

1. La Junta General. Règim jurídic: a) Classes de juntes; b) Convocatòria i celebració de la junta; c) Impugnació d´acords de la junta. 2. L´òrgan d´ administració. Formes d´organització. Estatut jurídic dels administradors: a) Nomenament, retribució i separació del càrrec; b) Atribució i àmbit del poder de representació. c) La responsabilitat dels administradors: diligència exigible; acció social i acció individual. d) El Consell d´Administració: a) Funcionament; b) La delegació de facultats.

Llliçó 7a. Els comptes annuals

1. Els comptes annuals. Documents que els integren (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxes d´efectiu, memòria i informe de gestió) 2. Contabilitat abreviada. Regles de valoració. 3. Validació contable. Règim dels auditors de comptes 4. Aprovació de comptes i asignació del resultat 5. Referència a la consolidació comptable (remisió).

Lliçó 8a. Modificació dels estatuts socials

1. Idees generals. Òrgan competent. Requisits formals i protecció dels accionistes. 2. L´augment de capital: a) Racionalitat econòmica; b) Procediments; c) Dret de suscripció preferent i exclusió del dret; d) Capital autoritzat 3. La reducció de capital; a) Concepte i modalitats; b) Finalitat econòmica; c) Dret d´oposició dels creditors. 4. Referencia a l´"operació acordeó".

Lliçó 9a. Dissolució i liquidació de la societat.

1. Causes de disolució. Formes d´operar les causes de disolució. Especial referència a la dissolució per pèrdues i responsabilitat dels administradors per no promoure la dissolución. 2. La liquidació de la societat: a) El procés de liquidació; b) Òrgans i operacions de la liquidació. 3. L´extinció de la societat. 4. La reactivació de la societat. 5. Dissolució parcial: separació i exclussió. a) Separació dels socis. b) Exclussió dels socis.

 

§ 3. Societats de capital especials

 

Lliçó 10a. Societats de capital especials

1. Criteris de classificació.2.  La societat de responsabilitat limitada (i anònima) unipersonal. 3. La "Sociedad Limitada Nueva Empresa"l. 4. Les societats laborals. 5. La societat anònima esportiva. 6. La societat professional. 7. Referència a altes societats especials per l´objecte. 8. Empresa pública. 9. La societat comanditària per accions. Règim jurídic.

 

C. Modificacions estructurals

 

Lliçó 11a. Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

1. Transformació: a) Concepte i règim jurídic; b) Transformació de/en una societat anònima; c) Transformació de/en una societat de responsabilitat limitada. 2. Fusió: a) Concepte i classes; b) Règim jurídic; c) Fases (projecte, acord i execució); d) Nultat de la fusió. 3. Escissió: a) Concepte i tipus; a) Règim jurídic. 3. Altres modificacions estructurals: a) Cessió global d´actiu i passiu; b) Trasllat internacional del domicili social.

 

 

D. Altres formes societàries

 

Lliçó 12a. Altres formes societàries

1. Societats de base mutualista: a) La societat cooperativa. Règim jurídic. Notes essencials. Referència a la dualitat legislativa; b) La mútua d'assegurances.

2.La societat de garantia recíproca.

3. La societat de capital-risc.

 

E. Ordenació jurídica de l'agregació entre empreses

 

Lliçó 13a. Concentració i col·laboració econòmica d'empreses

1. Els grups de societats com a forma de concentració econòmica. Problemàtica jurídica en dret de societats: a) Formació del grup; b) Protecció dels socis externs; c) Ordenació interna del grup; d) Protecció dels creditors; e) Consolidació comptable. 2. Formes jurídiques de cooperació empresarial. Unions temporals d'empreses.

3. L’anomenada "filial Comú" (joint venture).

4. Agrupació d'interés econòmic. Règim en dret espanyol (AIE) i dret comunitari (AEIE).

 

II. TÍTOLS-VALORS

 

Lliçó 14a. Teoria general dels títols-valors

1. Consideracions generals.

2. Propietats normatives dels títols-valors. Concepte ampli i estricte de títol-valor.

3. El problema de l’atipicitat dels títols-valors. Documents de legitimació I títols impropis.

4. Classificació dels títols-valors: a) per la forma de circulació i exercici del dret; b) per la funció econòmica.

5. La desmaterialització dels títols-valors.

 

Lliçó 15a. La lletra de canvi (I)

1. Concepte i funció econòmica.

2. Els requisits de la lletra de canvi: a) Requisits relatius al títol; b) Requisits relatius a les persones; c) Requisits relatius a l'obligació canviària; d) Clàusules canviàries potestatives i clàusules no permeses.

3. Lletra incompleta i lletra en blanc.

4. Falsedat i falsificació de la lletra. Pèrdua i sostracció de la lletra.

5. La Representació canviària.

6. La lletra de favor.

 

Lliçó 16a. La lletra de canvi (II)

1. L'acceptació de la lletra: a) Concepte i requisits; b) Presentació de la lletra a l'acceptació; c) Efectes de l'acceptació; d) Efectes de la falta d’acceptació.

2. L'endós de la lletra. L'endós ple: a) Concepte; b) Requisits; c) Efectes. Els endossos limitats: a) Endós d'apoderament; b) Endós en garantia. Altres formes de circulació de la lletra.

3. L'aval de la lletra: a) Concepte i naturalesa jurídica; b) Subjectes; c) Forma; d) Classes; e) Efectes.

 

Lliçó 17a. La lletra de canvi (III)

1. El pagament ordinari de la lletra: a) Presentació de la lletra al pagament; b) Legitimació; c) Pagament parcial i pagament Anticipat; d) Efectes del pagament.

2. La falta de pagament ordinari. El protest: a) Concepte i requisits; b) Les declaracions equivalents al protest; c) Omissió del protest i clàusula sense despeses; d) Notificació de l'impagat.

3. El pagament en via de tornada: a) Obligats en via de tornada; b) Pressupostos de la obligació; c) Efectes del pagament.

 

Lliçó 18a. La lletra de canvi (i IV)

1. El Exercici dels drets canviaris: a) Requeriment extrajudicial; b) Exercici judicial d'accions canviàries; c) La lletra de ressaca.

2. Les accions canviàries: a) Concepte i caràcters; b) Acció directa i acció de tornada; c) Tramitació processal. Les accions extracanviàries: a) Acció causal; b) Acció d'enriquiment.

3. Excepcions oposables a l'acció canviària: a) Consideracions generals; b) Classificació i consideració particularitzada de cada una d'elles. La anomenada “lletra de consumidors”.

4. Decadència i prescripció de les accions.

 

Lliçó 19a. El xec i el pagaré

1. Consideracions generals sobre el xec: a) Antecedents històrics i unificació internacional del règim jurídic; b) Concepte, caràcters i funció econòmica.

2. L'emissió del xec: a) Pressupostos materials; b) Requisits formals; c) Posició jurídica de les parts. La circulació del xec. El pagament del xec.

3. Xecs especials.

4. El pagaré: a) Concepte i funció econòmica; b) Requisits; c) Règim jurídic; d) Classes.