DA0122 - Dret Mercantil II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Contracte d'aprenentatge

100%

Criteris de superació

EXAMEN

L'assignatura es superarà quan s'aconseguisca unas nota mínima de 5 punts en l'examen final. Per a la seva realització es necessita haver entregat al llarg del curs, abans de l'examen, els casos pràctics corresponents que es plantejaran en dos tandes a l'Aula Virtual, o, si s'escau l'assistència i resum d'alguna jornada o seminari que s'organitza, en virtut de l'avaluació continua.

Cada alumne s'examinarà en el grup que li correspon. No és possible l'avaluació per professors d'un grup diferent.