DA0113 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

- Exposició teòrica per part del professorat de continguts del programa.
- Lectures i realització d'exercicis preparatoris de les classes.
- Presentació de casos pràctics per part dels estudiants.
- Realització de debats i discussions sobre matèries del programa.
- Treball en equip.
- Tutorització per al desenvolupament dels treballs.